Türkiye Pilot Projesi


Arka Plan

6 örgütün temsilcileri 2003 ve 2004 yýllarýnda toplanarak, genel iþbirliði çabasýnýn (“Ortak Giriþim”) çeþitli yönlerini ortaya koyacak ve test edecek bir “deneme projesi”nin ana hatlarý üzerinde anlaþtýlar.  30 aya ve iki test “aþamasý”na yayýlan bir ilk Proje Tasarýmý’nda (2004), ölçülebilir ve somut hedefler geliþtirdiler.
Türkiye, Deneme Projesinin sahasý olarak seçildi. Ortak Giriþim’deki örgütlerin, Türkiye’deki Deneme Projesi'nin sonuçlarýndan faydalanarak, geliþtirilen iþbirliði modellerini ve edinilen dersleri diðer ülkelere yaymalarý öngörüldü.

Temmuz 2005’te, Jo-In Yönetim Kurulu denemelerde kullanýlacak Jo-In ýþ Uygulamasý Þartname Taslaðý’ný onayladý ve projenin hedeflerini ve takvimini gözden geçirdi.  Yönetim Kurulu, Deneme Projesinin odaðýný daha somut tanýmlamaya ve takvimini geniþletmeye karar verdi. Bu projenin 2007’nin sonuna kadar sürdürülmesi bekleniyor.
7 çokuluslu alýcý, Türkiye’deki deneme projesini yürütmek için bu giriþime katýldýlar. Her biri üye þirketleriyle birlikte bir ya da daha fazla çok paydaþlý giriþimin ( MSI ) içindedirler. Bunlar Adidas, Gap Inc., Hess Natur, Marks and Spencer, Nike, Patagonia ve Puma’dýr. Sendikalar, STK’lar, endüstri ve iþveren kurumlarý ve diðer ulusal ve uluslar arasý taraflarla birlikte, çokuluslu markalara tedarik saðlayan Türkiye’deki sýnýrlý sayýda tesis de deneme projesine katýlmýþtýr.

 

Türkiye’deki Deneme Projesinin amaçlarý þunlardýr:

  1. Belirlenmiþ sayýda Türk hazýr giyim üretim tesisinde, hazýr giyim iþçilerinin ve ailelerinin koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve çalýþma haklarýna uyulmasý;
  2. Katýlýmcý çok paydaþlý giriþimlerin, ayný çabalarý tekrarlamaktan kaçýnabilecekleri; birbirlerini güçlendirebilecekleri ve içlerinden  bazýlarýnýn  diðerinden farklý olan çabalarýný  kendi aralarýnda  tamamlayýcý bir potansiyel olarak yönlendirmek.;
  3. Þirketlere ve diðer paydaþlara, uyum  ve tamamlayýcýlýk  açýsýndan ne avantajlar elde edebileceklerini göstermek
  4. MSI’lerin ve yerel paydaþlarýn, davranýþ kurallarýný uygulamadaki rollerini Türk paydaþlarla birlikte saptamak;
  5. Davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýnda, altý örgütün tümünün deneyimlerini bir araya toplayarak en iyi uygulama üzerinde anlaþmak;
  6. Deneyimin derslerini yaygýnlaþtýrmak;
  7. Gelecekteki iþbirliði alanlarýný saptamak.

Bir deneme projesine giriþmekteki amaç, iyi uygulamayý saptamak ve iyileþtirilmiþ çalýþma koþullarýna ulaþma yolundaki küresel çabaya yol gösterecek rehberliði saðlamaktýr; öte yandan, bunun deneyin yapýldýðý ülkede gerçek ve olumlu sonuçlar üretmesi kritik önemdedir.

Deneme projesi, Türkiye'deki hazýr giyim sektöründe gerçekleþtirilmektedir.  Denemenin somut unsurlarý, Türkiye baðlamýna uyarlanacaktýr.  Bu çabadan çýkarýlacak sonuçlar bunu dikkate alacaktýr.     
 

 

 


 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved