Bu bölüm, Jo-In’i oluþturan altý farklý giriþim hakkýnda bilgiler içermektedir.  Aþaðýdaki altý giriþimden birine týkladýðýnýzda, o giriþim hakkýndaki bilgilere otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Aþaðýda verilen bilgiler deðiþtirilebilirler ( son güncelleme: Mayýs 2006 ).

Clean Clothes Campaign
Ethical Trade Initiative 
Fair Labor Association
Fair Wear Foundation

Social Accountability International
Workers Rights Consortium

CLEAN CLOTHES CAMPAIGN (CCC)

Clean Clothes Campaign (Temiz Giysi Kampanyasý) Nedir?

Temiz Giysi Kampanyasý (veya populer olarak bilindiði üzere “CCC”), bu sektörde çoðu kadýn olan iþçilerin baský altýnda tutulmasýna, sömürülmesine ve suiistimal edilmesine son vermek için, küresel hazýr giyim endüstrisindeki çalýþma koþullarýný iyileþtirmeyi ve iþçileri yetkinleþtirmeyi amaçlamaktadýr.  CCC, 1990 yýlýnda Hollanda’da kurulmuþtur. O tarihte, Hollanda'daki maðazalar, sattýklarý giysilerin üretildiði çalýþma koþullarý için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyorlardý. Fakat o tarihten bu yana çok yol aldýlar. Þimdi, on iki Avrupa ülkesinde Temiz Giysi Kampanyalarý vardýr. Ve artýk buralarda bu sorumluluðu reddeden perakendeciler bulmak giderek zorlaþmaktadýr. Kampanyacýlar, giysilerin Avrupa pazarý için üretildiði yerler dahil, çeþitli ülkelerdeki örgütlerle birlikte çalýþmakta ve bu þekilde, hazýr giyim endüstrisindeki iþçi haklarý meselelerine dikkat çekmeyi amaçlayan bir að olarak hareket etmektedirler.

 

CCC’nin yapýsý nedir?

ýzerk ulusal platformlarýn çalýþmalarý, Amsterdam’daki bir uluslararasý sekretarya tarafýndan koordine edilmektedir. Her ülkedeki Temiz Giysi Kampanyasý, tüketici örgütlerinin, sendikalarýn, insan haklarý ve kadýn haklarý örgütlerinin, araþtýrmacýlarýn, dayanýþma gruplarýnýn ve aktivistlerin koalisyonundan oluþmaktadýr. Toplam üye sayýsý, 300 STK ve sendika civarýndadýr. Her ulusal kampanya, özerk olarak iþler. Fakat uluslararasý eyleme yönelik olarak birlikte çalýþýrlar. CCC, hazýr giyim üretiminin yapýldýðý birçok ülkedeki uluslararasý partnerler ( STK’lar, sendikalar, bireyler ve kurumlar ) aðýyla yakýn iliþki içinde çalýþýr.


CCC’nin faaliyetlerinin ana amaçlarý nelerdir?

 • CCC, bilinç yükseltmek, þirketler üzerinde baský kurmak ve ulusal düzeyde benimsenebilecek kanunlar için rehberlik sunmakta bir araç olarak CCC model davranýþ kurallarýný kullanmaktadýr.
 • Bu nedenle CCC, nihai olarak bunlarý ana hedeflerine daha da yakýnlaþtýrmayý hedefleyen dört geniþ faaliyet kategorisine sahiptir. Bu faaliyet alanlarý þunlardýr:
  • Ürünlerinin onurlu çalýþma koþullarýnda üretilmelerini saðlama sorumluluðunu üstlenmeleri için þirketlere baský yapmak.  CCC, perakendecilerden ve markalardan, ILO standartlarýna dayanan bu iþ uygulamasý davranýþ kurallarýný benimsemelerini istemektedir. CCC ayrýca listelenen standartlarýn tam olarak uygulanmasýný, davranýþ kurallarýna uyumun düzenli olarak izlenmesini ve uyum iddialarýnýn doðrulanmasýný gerektiren bir davranýþ kuralý benimsemeleri için þirketlere baský yapmaktadýr. CCC, etik satýn alma uygulamalarýný (örneðin, fiyatlamaya ve üretim takvimine iliþkin olarak) benimsemeleri konusunda da þirketlere baský yapmaktadýr; çünkü aksi taktirde, bu þirketlerin tedarikçileri iþyeri koþullarýný iyileþtirme isteklerini yerine getiremezler. Yapýsal iyileþtirmelere iliþkin bu talepleri ileri sürmenin yanýnda CCC, kendi acil baþvuru sistemi yoluyla, iþçi haklarý ihlallerine iliþkin tek tek olaylar konusunda da harekete geçmeleri için þirketlere baský yapmaktadýr.
  • ýrneðin acil baþvurulara dayanan eylemler yoluyla iþçileri, sendikalarý ve STK’larý desteklemek için dayanýþma çalýþmasý. Bu sistemle CCC, iþçi haklarý ihlali olaylarýnda yardým için somut istekleri alýr, doðrular, duyurur ve takip eder. Yaygýnlaþtýrýlan ve takip edilen talepler, iþçilerin kendileri tarafýndan ileri sürülen taleplerdir (riski onlar alýr -güvenlik ve iþ kaybý bakýmýndan-, bu nedenle CCC, kendi davalarýnýn ilgili marka þirketlerine, kamuoyuna ve medyaya nasýl ve ne zaman sunulmasý veya sunulup sunulmamasýna iliþkin kararlarý ve bunun stratejisini onlarýn belirlemesi gerektiðine inanmaktadýr).
  • Giysileri satýn alan yurttaþlar arasýnda bilinç yükseltmek ve yurttaþlarý harekete geçirmek.Temiz Giysi Kampanyasý, her þeyden önce bir tüketici kampanyasýdýr (gücü, tüketicilerin gücünden gelmektedir). Tüketicilerin satýn alma gücü, hazýr giyim endüstrisindeki çalýþma koþullarý meselesi konusunda harekete geçirilmektedir. Marka þirketleri, tüketicilerin baðlýlýðýný kazanmak için yoðun olarak rekabet ederler ve bu yüzden de, tüketiciler, bu þirketlerin faaliyet tarzýný etkileyebilirler. CCC, bir kamusal kampanyadýr ve halkýn gücünü, olumlu sosyal deðiþiklik için harekete geçirmektedir. CCC bilgi toplar ve bunu tüketicilere çeþitli yollardan (eðitim programlarý, gösteriler, ilanlar, tartýþmalar, kitaplar, mitingler, internet) sunarak, giysilerin nasýl üretildiðine iliþkin gerçekleri (düþük ücretler, uzun çalýþma saatleri, sendikal haklarýn bastýrýlmasý, cinsiyet ayrýmcýlýðý, vb.) bilmelerini saðlar, bu bilgilerle donanan yurttaþlarý, giydikleri giysilerin üretildiði endüstrideki çalýþma koþullarýný iyileþtirmek amacýyla harekete geçebilecekleri çeþitli yollarý izlemeye teþvik eder.
  • Yasal yollar ve lobicilik.  Son zamanlarda Kampanya, çalýþma koþullarýný iyileþtirmenin yasal olanaklarýný araþtýrmaktadýr (örneðin, baþka ülkelerdeki iþçi haklarý ihlallerinden dolayý þirketlere kendi ülkelerinde dava açma olanaklarýný araþtýrmak) ve iyi çalýþma koþullarýný teþvik eden yasalar için lobicilik yapmaktadýr. CCC, hükümetin, iyi çalýþma standartlarýnýn yürütülmesini saðlamakta önemli bir rolü bulunduðuna inanmaktadýr (hazýr giyim üretilen birçok ülkede iyi yasalar vardýr, fakat bunlarýn yürütülmesi gevþektir).  Kampanya, hükümetleri, etik tüketiciler haline gelmeye zorlayacak yasalar için etkin lobicilik yapmaktadýr. Hükümetler (yerel ve ulusal düzeylerde) örneðin üniformalara milyonlar harcamaktadýr ve CCC, bunlarýn tümünün, iþçi haklarýna saygý gösteren iþyerlerinde üretilmesi gerektiðine inanmaktadýr.

                 Daha fazla bilgi için CCC web sitesini ziyaret edin: http://www.cleanclothes.org/

 
ETHICAL TRADE INITIATIVE (ETI)

ETI Nedir?

Ethical Trading Initiative (Etik Ticaret Giriþimi -ETI), þirketlerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn (STK) ve sendikal örgütlerin bir ittifakýdýr. Bunlar, tedarik zincirindeki çalýþma koþullarýný kapsayan kurumsal iþ uygulamasý davranýþ kurallarýnýn hayata geçirilmesini teþvik etmek ve geliþtirmek için vardýrlar. Bunlarýn nihai amacý, ýngiltere pazarý için üretim yapan iþçilerin çalýþma koþullarýnýn, uluslararasý çalýþma standartlarýný karþýlamasýný veya bunlarý aþmasýný saðlamaktýr.

ETI Niçin Kuruldu?

1990’larýn sonunda, ýngiltere’deki tüketicilere gýda ve giysi satan þirketler, sattýklarý mallarý üreten insanlar  için onurlu çalýþma koþullarý saðlamalarý yönünde sendikalarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn (STK)  ve tüketicilerin giderek daha fazla baskýsý altýnda kalýyorlardý. Bu þirketler de genellikle onlara, tedarikçilerinin uymalarýný bekledikleri, asgari çalýþma standartlarý koyan bir iþ uygulamasý davranýþ kurallarý benimseyerek yanýt veriyordu.
Fakat asgari çalýþma standartlarý neleri kapsamalýydý? Ve bu standartlar nasýl etkin olarak uygulanabilirdi? Bu tür davranýþ kurallarýný benimseyen birçok þirket, bu sorulara tek baþýna yanýt vermeye yetecek kamusal inandýrýcýlýða ve gerekli deneyim ve becerilere sahip olmadýðýný kýsa zaman sonra fark etti. Bu þirketler, ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn, özellikle de sendikal örgütlerin ve çalýþma meseleleri ve uluslararasý kalkýnma konusunda uzmanlýða sahip STK’larýn desteðine ihtiyaç duyduklarýný anladýlar.
Bu ihtiyaçtan hareketle, ilgili STK’larýn ve uluslararasý sendikal hareketin birleþik bilgisini ve etkisini, bu þirketlerle yan yana çalýþarak davranýþ kurallarýný uygulamada iyi uygulamalarý saptamak ve teþvik etmekte bir araya getirmek amacýyla 1998’de ETI kuruldu.

  ETI’nin hedefleri nelerdir ve ETI nasýl çalýþýr?

ETI, davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýný teþvik ederek ve geliþtirerek çalýþma koþullarýný iyileþtirmeyi hedeflemektedir. ETI bunu iki ana yoldan gerçekleþtirmektedir:

 1. ETI’nin STK, sendika ve þirket üyeleri, davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýnda neyin iyi uygulamayý oluþturduðunu saptamak ve ardýndan da bu iyi uygulamayý teþvik etmek ve paylaþmak için birlikte çalýþmaktadýrlar.ýyi uygulamayý esas olarak kendi deneysel proje ve araþtýrmalarý aracýlýðýyla saptamakta ve bunu, yayýnlar, seminerler ve konferanslar, 3. taraflarýn düzenlediði etkinliklerde sunumlar aracýlýðýyla ve kendi web sitelerinde paylaþmaktadýrlar. ýrneðin, farklý baðlamlarda hangi denetim yöntemlerinin iþlediðini saptamak için birkaç deneysel proje yürütmüþ ve öðrenilenleri, proje raporlarý, ETI Çalýþma Kitabý ve çeþitli etkinlikler yoluyla paylaþmýþlardýr.
 • Þirketleri, ETI Temel Davranýþ Kurallarýný benimsemeye ve kendi tedarik zincirlerinde uygulamaya teþvik etmektedirler Bu bakýmdan kurumsal davranýþý aþaðýdaki yollardan etkilemeyi hedeflemektedirler:
  1. Yeni þirketlerin ETI’ye katýlmasýný saðlamak. TÜye olmak için þirketin, ETI Temel Davranýþ Kurallarýný benimsemeye ve kendi tedarik zincirlerinde uygulamaya dönük olarak kamusal bir taahhütte bulunmasý gerekir. Kurumsal üyelerin sayýsýný 1998’de 12 þirketten, 2004’ün sonunda 37 þirkete çýkarmýþlardýr.
  2. Tüm kurumsal üyelerden, davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýna iliþkin kendi faaliyetleri hakkýnda yýllýk ilerleme raporlarý sunmalarýný istemek.. Bu raporlar, davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýna dönük önemli bir faaliyet gösterildiðini ve üyelerin tedarikçilerinin, iþ uygulamalarýnda somut iyileþmeler kaydettiklerini göstermektedir.
  3. Gereken yerlerde, zayýf performans gösterenleri ETI’den çýkarma prosedürüne baþvurmak. FÜyelik gereklerini karþýlamayan þirketler için ETI, ilgili þirketin üst temsilcileriyle buluþarak, bir iyileþtirme planý ve bu planýn uygulanmasý için bir takvim belirler. Böyle bir iyileþtirme planýný uygulayamayan þirketlerin ETI'den ayrýlmalarý istenebilir.

ETI Üyeleri  Kimlerdir?

ETI, tümü de ETI’nin çalýþmalarýnýn her düzeyine etkin olarak katýlan üç tür üyeye sahiptir (þirketler, sendikal örgütler ve sivil toplum kuruluþlarý). Üyelerin çeþitliliði ve kattýklarý deneyimin benzersiz geniþliði, ETI’nin iþ uygulamasý davranýþ kurallarýnýn hayata geçirilmesinde iyi uygulamayý tanýmlamak bakýmýndan eþsiz bir niteliðe sahip olmasý anlamýna gelmektedir.

 • Kurumsal (þirket) üyeleri, ýngiltere pazarlarýnda gýda, giyim veya baþka ürünler satan ve/veya sunan perakendecileri ve tedarikçileri kapsamaktadýr. Bunlarýn, yýllýk toplam cirosu 100 milyar ýngiliz Sterlinini aþmaktadýr.
 • Sendika üyeleri, kendi üyelerinin çalýþmalarýný koordine eden þemsiye kuruluþlardýr. Birlikte, serbest sendikalarýn faaliyet gösterebildiði her ülkede dünya çapýnda 157 milyondan fazla iþçiyi temsil etmektedirler. 
 • STK üyeleri, ýngiltere’de faaliyet gösteren büyük ölçekli ve küçük ölçekli kalkýnma ve insan haklarý kuruluþlarýný içermektedir. Tümü de Asya, Afrika, Orta Amerika ve Avrupa’daki iþçi haklarý, insan haklarý ve toplumsal kalkýnma meseleleri konusunda bilgi ve uzmanlýða sahiptir. Tüm bu bölgelerde iþçi gruplarý dahil birçok yerel kuruluþla birlikte çalýþmakta ve Güney’deki kilit paydaþlarýn iþ uygulamasý davranýþ kurallarýnýn hem geliþtirilmesinde ve hem de izlenmesinde söz sahibi olmalarýný saðlamak amacýndadýrlar.

ETI’nin Þirket Üyeleri

Asda, Bewley's, Chiquita International Brands, DCC Corporate Clothing, Debenhams Retail, Dewhirst Group, Ethical Tea Partnership, Flamingo Holdings, Fyffes Group, Gap Inc, Greencell, Inditex, Levi Strauss & Co, Madison Hosiery, Marks and Spencer, Marshalls, Monsoon, Mothercare, New Look Retailers, Next, Pentland Group, Premier Foods,Quantum Clothing, Ringtons, Rohan Designs, Rombouts GB, Sainsbury's Supermarkets, Somerfield Stores, Tesco, The Body Shop International, The Boots Group, The Co-operative group (CWS), Union Coffee Roasters, WH Smith, WIBEDCO, William Lamb Footwear, World Flowers.

Üye Sendikalar

International Confederation of Free Trade Unions(ICFTU), International Textile, Garment and Leather Workers' Federation(ITGLWF), International Union of Foodworkers, Trades Union Congress.

Üye STK'lar

Africa Now, Anti-Slavery International, CAFOD, CARE International UK, Central American Women's Network, Christian Aid, Fairtrade Foundation, Home Workers Worldwide, National Group on Homeworking, Oxfam, Quaker Peace and Social Witness, Save the Children, Traidcraft Exchange, Twin Trading, War on Want, Women Working Worldwide.

Daha fazla bilgi için ETI web sitesini ziyaret edin:  http://www.ethicaltrade.org/


                                                     (basa dön)


FAIR LABOR ASSOCIATION (FLA)

FLA Kimdir?


Fair Labor Association (Adil Çalýþma Derneði -FLA), sektör, sivil toplum kuruluþlarý (STK), kolej ve üniversitelerin çabalarýný, dünya çapýnda uluslararasý çalýþma standartlarýna uyumu teþvik etmek ve çalýþma koþullarýný iyileþtirmek için birleþtiren ve kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. FLA giriþimi, iþçi haklarýna saygýyý teþvik etmek için uluslararasý ve ulusal çabalarý tamamlamak üzere tasarlanmýþtýr.

Niçin FLA?


Küresel ekonominin büyümesi, iþçi haklarýný dünya çapýnda düzenleme mekanizmalarýný aþmýþtýr. Prensipte, hükümetler ILO Sözleþmelerini benimsemeli ve bunlarý, çalýþma müfettiþlerinin yürüttüðü ulusal iþ kanunlarýna dahil etmelidir. Sendikalar ve iþverenler, ücretleri ve çalýþma koþullarýný sektör veya firma düzeyinde saptamak için toplu sözleþmeler müzakere edebilmeli ve iþçiler, iç anlaþmazlýk prosedürlerine veya dýþ çalýþma mahkemelerine baþvurabilmelidir. Fakat pratikte, bu korumalarýn birçoðu ihlal edilmektedir. FLA giriþimi, iþçi haklarýna saygýyý teþvik etmek için uluslararasý ve ulusal çabalarý tamamlamak üzere tasarlanmýþtýr.

FLA Nasýl Çalýþýr?


FLA:
 • FLA þirket ürünlerinin üretildiði, dünyanýn her tarafýndaki fabrikalarda FLA'nýn ýþyeri Standartlarý'na uyulmasýný saðlamak için, haber vermeden baðýmsýz dýþ gözlem yürüten gözlemcileri akredite eder, seçer ve iþe alýr;
 • Kamusal raporlar yoluyla tüketicilere ve hissedarlara, sorumlu satýn alma kararlarý verebilmek için güvenilir bilgi saðlar;
 • FLA web sitesinde, þirket uyum çabalarýnýn yýllýk gözden geçirmelerine ve fabrika gözlem bulgularýna ve þirket düzeltme çabalarýna iliþkin raporlarý yayýnlar;
 • Yaygýn iþyeri sorunlarýný, özel projeler ve pilot çalýþmalar yoluyla sistematik olarak ele almanýn yollarýný araþtýrýr.

FLA'nýn Katýlýmcýlarý Kimlerdir?

FLA, þirketlerin, üniversitelerin ve STK'larýn çok paydaþlý bir koalisyonudur. Þu anda FLA'nýn önde gelen 19 marka þirket katýlýmcýsý vardýr. Bunlar
adidas-Salomon, Asics, Eddie Bauer, Drew Pearson Marketing, GEAR for Sports, Gildan Activewear, Liz Claiborne, Mountain Equipment Co-op (MEC), New Era Cap, Nordstrom, Nike, Outdoor Cap, Patagonia, Phillips-Van Heusen, PUMA, Reebok, Top of the World, Twins Enterprise, ve Zephyr Graf-X. Bu þirketler, üretim sahalarýný FLA standartlarýyla uyumlu hale getirebilmek için sýký bir ýþyeri Standartlarý programýnýn uygulanmasý, izlenmesi ve düzeltilmesine giriþmiþlerdir. Bu þirketler 30 milyar dolarlýk toplam satýþ rakamýyla, 81 ülkede 3.400’den fazla fabrikada üretim yapýyorlar.
Kolejler ve üniversiteler FLA’ya katýlarak, kendi logolarýný taþýyan ürünlerin üretiminde adil ve onurlu koþullarý teþvik ediyorlar. Þimdiye kadar,
192’den fazla kolej ve üniversite FLA’ya katýlmýþtýr. Bu okullar, kendilerinden lisans alanlarýn, FLA lisans alan programýna katýlmalarýný þart koþmaktadýr.
ýnsan haklarý ve iþçi haklarý savunucularý ve kuruluþlarý, FLA sisteminde bütünsel bir rol oynamayý sürdürüyor.
Human Rights First tarafýndan koordine edilen FLA’nýn STK Danýþma Konseyi, yerel ve uluslararasý STK’larýn sürece dahil edilmesini kolaylaþtýrarak, Davranýþ Kurallarýnýn uygulanmasýnýn sonuçta iþçilerin haklarýna kavuþmasý ve iþçi haklarýnýn anlamlý þekilde korunmasýyla sonuçlanmasýný saðlamaya yardým ediyor.

Daha fazla bilgi için FLA web sitesini ziyaret edin: http://www.fairlabor.org/

                                                            (basa dön)

 
FAIR WEAR FOUNDATION (FWF)

FWF Nedir?


Fair Wear Foundation (Adil Giyim Vakfý -FWF), hazýr giyim endüstrisinde insanca çalýþma koþullarýný teþvik etmeyi hedeflemektedir. Hollanda Avrupa pazarýna giden giysiler genellikle düþük-ücretli ülkelerde üretilmektedir. Çoðu zaman bu ucuz giysiler, kabul edilemez çalýþma koþullarý altýnda üretilmektedir.
Adil Giyim Vakfý,
hazýr giyim endüstrisindeki iþ örgütlerinin, sendikalarýn ve STK’larýn bir giriþimidir. FWF Hollanda’da kurulmuþtur, fakat þu anda benzer giriþimleri bir Avrupa giriþiminde birleþtirmek için yoðun çaba harcamaktadýr. Bu amaçla FWF, paydaþlara -þirketler, sendikalar ve STK’lar- .Avrupa düzeyinde ve komþu ülkelerde danýþmaktadýr.

FWF’nin Tarihi


FWF 1999’da kuruldu. Diðer ülkelerde olduðu gibi Hollanda’daki hazýr giyim üretimi, düþük ücretli ülkelere kaymýþtý.
Düþük ücretli ülkelerdeki kötü çalýþma koþullarýna karþý birkaç yýl boyunca kampanyalar yürüttükten sonra FNV sendikasý ve CCC, iþveren örgütleriyle temas kurdu ve hazýr giyim sektöründeki çalýþma koþullarýný iyileþtirmek için ortak bir giriþim önerdi.
Kurucular, Hazýr Giyim Endüstrisi için ýþ Uygulamalarý Davranýþ Kurallarý’ný tasarladý. Bu davranýþ kurallarýný, uluslararasý Clean Clothes Campaign ve ICFTU (FNV’nin de üyesi olduðu, sendikalarýn uluslararasý bir þemsiye kuruluþu) model davranýþ kurallarýyla uyumlulaþtýrdýlar.
1999-2002 döneminde FWF, iþ uygulamasý davranýþ kurallarýnýn hayata geçirilmesine iliþkin pilot projeleri dört Hollanda þirketiyle gerçekleþtirdi. Bu deneyimler, standart bir prosedürün belirlenmesine yol açtý. 
Þirketleri üye yapmak, sonraki aþama oldu. 11 üyelik ilk grup, Mart 2003’te kamuoyuna duyuruldu. Bu grup, kýsmen moda üreticilerinden ve kýsmen de endüstriyel iþ giysisi üreticilerinden oluþuyordu.
FWF, en büyük 4 Hollandalý iþ giysisi tedarikçisiyle bir araya geldi. Bu, hükümetler ve sanayi ve hizmet sektörleri gibi diðer iþ giysisi kullanýcýlarýnýn "temiz giysi" satýn almasý olanaðýný saðladý.
Moda alanýndaki önde gelen üreticiler de FWF’ye katýldý. Bu arada FWF, kendi doðrulama mekanizmasýný geliþtirdi. ýrneðin, üyeler için hazýr giysilerin üretildiði ülkelerde yerel ortaklarla çalýþtýk. Ayrýca bu ülkelerdeki hazýr giyim sektöründe iþgücü ve çalýþma koþullarýna iliþkin arka plan çalýþmalarý yürüttük ve denetim ekipleri eðittik.
FWF, davranýþ kurallarýnýn uygulanmasýný doðrulayan bir kuruluþ olarak 2003 yýlýndan beri tam olarak faaliyettedir.

FWF Nasýl Çalýþýr? 


FWF, Hazýr Giyim Endüstrisi için
ýþ Uygulamalarý Davranýþ Kurallarý ile çalýþmaktadýr. Üye þirketler bu davranýþ kurallarýný kabul etmektedir. Böylece kendi fabrikalarýndaki çalýþma koþullarýný, davranýþ kurallarýnýn hükümleri bakýmýndan denetlemeyi ve gereken yerlerde iyileþtirmeler yapmayý kabul etmiþ olmaktadýrlar.
Davranýþ kurallarý, uluslararasý kabul gören sekiz çalýþma standardýný içermektedir; bunlarýn, fabrikalarda adým adým uygulanmasý gerekmektedir. Fabrikalar çoðunlukla Asya, Doðu Avrupa ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadýr.
FWF, üye þirketlerin iþ uygulamasý davranýþ kurallarýný gerçekte uygulayýp uygulamadýklarýný doðrulamaktadýr. Bu amaçla, FWF, dört araç kullanmaktadýr. FWF tarafýndan doðrulama, üye þirketlerin gerektiðinde çalýþma koþullarýný gerçekten iyileþtirdiklerini garanti etmektedir. Çünkü:
 • FWF, geniþ bir grup sosyal kuruluþ tarafýndan kurulmuþ ve yönetilmektedir. Bu kuruluþlar, çalýþmalarýmýzýn kalitesine kefil olmaktadýr.
 • FWF, denetleme, yerel kuruluþlarla ortaklýklar kurma, çalýþanlarla görüþmeler yapma ve üretici ülkelerdeki çalýþma meseleleri alanlarýnda uzmanlýða sahiptir.

FWF Nasýl ýrgütlenmiþtir?

FWF baðýmsýz bir kuruluþtur. FWF, þirketlerin çýkarlarýnýn güdümünde deðildir. Vakfýn baðýmsýzlýðý, önde gelen kuruluþlarýn temsil edildiði bir yönetim kurulu tarafýndan garanti edilmektedir. Bunlar
hazýr giyim endüstrisinden kuruluþlar, sendikalar ve STK'lardýr. Hazýr giyim endüstrisindeki çalýþma meseleleriyle çeþitli þekillerde ilgilidirler.
FWF yönetim kurulu ve personeli, bir Uzmanlar Komitesi tarafýndan desteklenmektedir. Bu danýþma komitesi, yönetim kuruluyla ayný kuruluþlarýn geniþ yelpazesinden oluþmaktadýr. FWF personeli, politikalarý uygulamakta ve yönetim kuruluna rapor vermektedir.

FWF’ye Üye Þirketler


FWF üyesi olmak, þirketlerin, kurumsal sorumluluða yüksek bir düzeyde önem verdiklerini ve bu taahhütlerini gösterdikleri pratik yollarý belirtmektedir.
Üyeler, aþaðýdaki hususlarý içeren standart "Hazýr Giyim Endüstrisi için ýþ Uygulamalarý Davranýþ Kurallarý"ný takip etmektedir:

 • Uluslararasý kabul görmüþ çalýþma standartlarý;
 • Mal satýn aldýklarý tüm fabrikalarýn tedarik zincirinin tamamýndaki çalýþma koþullarýný kontrol etme mecburiyeti;
 • FWF'nin davranýþ kurallarýnýn uygulanýp uygulanmadýðýný denetlemesinin kabul edilmesi.

Mevcut üye þirketler hangileridir?
FWF üyeleri arasýnda çok ünlü markalar vardýr. FWF, iþ giysisi tedarikçileri arasýnda da güçlü bir temsile sahiptir.
Moda ve spor:
Expresso, GsusHess,  Natur, Falcon, O’Neill.
Þirket ve promosyon giysileri:
Bucofa, Faithful, Groenendijk, HaVeP, Heigo, Joh. Steenkist – Schijfsma, Kwintet KLM Kleding N.V., Mauritz & Zn., Mervin Marxx, Pama International, PWG Bedrijfskleding, SGA, Vaweco.

FWF yönetim kurulunda  temsil edilen kuruluþlar hangileridir?


Hazýr Giyim Endüstrisi: Mitex,  Modint
Sendikalar: FNV Bondgenoten,  FNV Mondiaal
STK’lar: Wereld Winkel, CCC, Novib(Oxfam Netherlands)

Daha fazla bilgi için FWF web sitesini ziyaret edin  http ://www.fairwear.nl/

 
                                               (basa dön)

 

Social Accountability International (SAI)

SAI Kimdir?

SAI (Toplumsal Sorumluluk Enternasyonali), sosyal sorumluluk standartlarý geliþtirerek ve uygulayarak, iþyerlerini ve topluluklarý iyileþtirmeye adanmýþ hükümet dýþý, uluslararasý, çok paydaþlý bir kuruluþtur.
SAI, konsensüse dayanan gönüllü standartlar geliþtirmek için kilit paydaþlarý toplamakta, maliyet-fayda araþtýrmalarý yürütmekte, denetçileri akredite etmekte, eðitim ve teknik yardým saðlamakta ve tedarik zincirlerinde sosyal uyumu iyileþtirebilmeleri için kurumlara destek olmaktadýr.
1997'de SAI, dünyada þirketler ve hükümetler tarafýndan kullanýlmakta olan ve en güçlü iþyeri standartlarýndan biri olarak kabul edilen, ILO ve BM sözleþmelerine dayanan gönüllü bir iþyeri standardý olan SA8000 (Sosyal Sorumluluk 8000) standardýný baþlattý.
SA8000 sertifikalý tesisler, 45 ülkede ve 50 endüstride mevcuttur.
SAI, sendikalar, yerel STK'lar, çoklu paydaþ giriþimleri, organik, adil ticaret ve çevre örgütleri, kalkýnma vakýflarý ve yolsuzluk karþýtý gruplarla ortaklýk kurarak, araþtýrma, eðitim ve kapasite geliþtirme programlarý yürütmektedir.

SAI Ne Yapar?


SA8000 çözümü, iþçilerin ve þirketlerin ihtiyaçlarýna ortaklaþa hizmet eden yönetim araçlarýný entegre ederek, en yüksek etik üretim yaptýrma standartlarýna uyumu saðlamak amacýyla tasarlanmýþtýr.  SA8000, þirketlere ve þirketlerin tedarik zinciri tesislerine iyileþtirilmiþ sosyal performans saðlamak amacýyla iþlemektedir.

SAI:

 • Kilit paydaþlarý toplayarak, konsensüse dayanan etik iþyeri standartlarý oluþturur ve bunlarý sürekli geliþtirir
 • Bu standartlara uyumu doðrulamak için nitelikli kuruluþlarý akredite eder
 • Sosyal performans standartlarýnýn anlaþýlmasýný ve uygulanmasýný dünya çapýnda teþvik eder

SAI Nasýl Çalýþýr?

SAI, SA8000 sistemini uygulamaya ve geliþtirmeye  yönelik sürekli devam eden çabalarda yer alan bir dizi paydaþla birlikte çalýþmaktadýr. Yaklaþýmýmýz, her kilit paydaþ, yaklaþýmýmýzýn evrimi konusunda bir "söze" sahip olmazsa etkin olamaz þeklindedir.  Bu nedenle SAI,dünyanýn her tarafýndan þirketlerle (Chiquita, Dole, Gap Ltd, Timberland, Avon Products ve Co-op Italia gibi uluslararasý markalar), tüketici gruplarýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla (Uluslararasý Af ýrgütü ve C.A.R.E. gibi STK'lar), iþçi örgütleriyle (þu anda saflarýnda toplam 15 milyon iþçi barýndýrýyorlar), hükümet kuruluþlarýyla ve sertifikalandýrma kurumlarýyla birlikte çalýþmaktadýr. SAI, iþçilerin hak ettikleri adil ve insanca muameleyi görebilmelerini saðlamak için SA8000 denetimi için sertifikalandýrma kuruluþlarýný akredite etmektedir. SA8000, güvenilir doðrulama için üçüncü taraf izleme içerir ve etik üretim yaptýrma riskini en aza indirmek, iþçi verimliliði ve üretkenliðini artýrmak ve bir þirketin veya tesisin sosyal performans sicilini sürdürülebilir þekilde güçlendirmek için yerleþik yönetim sistemlerini içerir.

SAI Geliþmiþ Sosyal Sorumluluk Programlarý


Araþtýrma ve Geliþtirme: Sosyal sorumluluk standartlarý, uyumun baðýmsýz doðrulanmasý için kýlavuzlar, iyi uygulama örnekleri ve maliyet ve fayda sertifikalarý hazýrlamak ve gözden geçirmek.
Akreditasyon: SAI, nitelikli denetçilere, iþyerlerinin sosyal sorumluluk standartlarýna uyumunu sertifikalandýrmalarý için lisans vermektedir. SAI, denetçileri düzenli olarak denetlemektedir. Fabrikalarý veya çiftlikleri denetlememektedir.
Denetimin  Etkililiðinin Geliþtirilmesi: Denetim sürecinin sürekli gözden geçirilmesi; bir açýk þikayet ve baþvuru sistemi; denetim zorluklarýný gözden geçirmek ve en iyi uygulamalarý paylaþmak için bölgesel yuvarlak masalar; ve STK'larýn ve sendikalarýn daha fazla dahil edilmesini saðlamak.
Eðitim ve Teknik Yardým: Denetçilerin, iþçilerin, yöneticilerin ve tedarikçilerin eðitilmesi. SAI, bireysel denetçileri sertifikalandýrmakta ve þirketlere eðitim ve bilgi saðlayarak uygulama sürecinde yardým etmektedir.
Geniþleme ve ýttifak Oluþturma: Pilot denetimler, bölgesel atölyeler, konferanslar ve kurumsal taahhüt programlarý yoluyla SAI sistemlerini iyileþtirmek için sendikalar, þirketler, STK'lar, hükümetler ve uluslararasý kurumlarla birlikte çalýþmak. SA8000'i, karþýlýklý tanýma ve ortaklaþa denetim yoluyla diðer standartlarla uyumlaþtýrmak.

SAI Yönetim Yapýsý Nedir?


SAI; SAI'nin mallarýnýn, fonlarýnýn, bütçesinin, iliþkilerinin ve iþlerinin genel yönetimi için vekalet sorumluluðuna sahip bir Yönetim Kurulu tarafýndan yönetilmektedir.
SAI'nin iç tüzüðü ("ýç Tüzük") gereðince, Yönetim Kurulu, en az üç, en fazla yedi yöneticiden oluþmalýdýr. Yönetim Kurulunun mevcut üyeleri SAI'nin hukuk danýþmaný, SAI Baþkaný, SA8000 Danýþma Kurulu'ndan bir kiþi, büyük bir STK'nýn idarecisi olan bir kiþi ve iki de finans deneyimine sahip kiþiden oluþmaktadýr.

Daha fazla bilgi için SAI web sitesini ziyaret edin http://www.sa-ntl.org/


                                                (basa dön)

 

Workers Rights Consortium (WRC)

WRC Nedir?

Worker Rights Consortium (ýþçi Haklarý Konsorsiyumu -WRC), kolej ve üniversite yönetimleri, öðrenciler ve iþçi haklarý uzmanlarý tarafýndan oluþturulmuþ, kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. WRC'nin amacý, kolejler ve üniversiteler tarafýndan benimsenmiþ üretimle ilgili Davranýþ Kurallarýnýn yürütülmesine yardým etmektir; bu Davranýþ Kurallarý, kolej ve üniversite adlarý taþýyan giysileri ve diðer mallarý üreten fabrikalarýn, temel iþçi haklarýna saygý duymalarýný saðlamak amacýyla tasarlanmýþtýr. WRC ile birlikte çalýþan 114’ten fazla kolej ve üniversite vardýr.

WRC’nin ana amaçlarý ve faaliyetleri nelerdir?

 • Birlikte çalýþtýðý kolejleri ve üniversiteleri, onlarýn adlarýný ve logolarýný taþýyan mallar üreten fabrikalardaki koþullardan haberdar tutmak;
 • Saptanan her yerde iþçi haklarý ihlallerini sona erdirmek için ortaklarýyla çalýþmak;
 • Hazýr giyim ve diðer endüstrilerdeki iþyeri koþullarý hakkýndaki kamusal bilinci yükseltmek;
 • ýþçileri, kolej ve üniversite Davranýþ Kurallarý kapsamýndaki haklarý konusunda bilgilendirmek ve
 • Tüm bu çabalarla, kendi haklarýna saygýyý yükseltmelerinde ve kendi çalýþma koþullarýnda gerçek iyileþtirmeler elde etmelerinde iþçilere yardým etmek.

WRC Nasýl Çalýþýr?

WRC, Amerika Birleþik Devletleri ve dünyanýn birçok yerinde iþçi haklarý uzmanlarýyla birlikte çalýþarak, fabrika koþullarýný araþtýrmaktadýr. Bu uzmanlar, bulgularýný kolejlere ve üniversitelere ve genel kamuoyuna rapor etmektedir. Fabrika araþtýrmalarýna iliþkin tüm raporlar, WRC web sitesinde duyurulmaktadýr. ýhlallerin saptandýðý yerlerde WRC, kolejler ve üniversitelerle, ABD merkezli perakende þirketleriyle ve yerel iþçiler ve örgütlerle birlikte, sorunlarý düzeltmek ve koþullarý iyileþtirmek için çalýþýr.
 
WRC, kolejlere mal üreten iþçilerin, yerel sivil toplum kuruluþlarýna ve WRC'ye baþvurarak, Davranýþ Kurallarýna iliþkin þikayetlerini güvenle ve gizlilik içinde iletebilmelerini saðlamak için de bir mekanizma geliþtirmektedir. 

WRC, lisans alanlarýn bildirdiði WRC okullarý için mal üreten tüm fabrikalarýn adlarýnýn ve adreslerinin kapsamlý, interaktif ve güncel bir veritabanýný kendi web sitesinde tutmakta ve kamuya açmaktadýr.
WRC, en önemli kolej lisans verenlerinden birkaçýyla saðlam çalýþma iliþkileri kurmuþtur. WRC deðerlendirmelerinin baþarýlý düzeltmeye yol açmýþ olduðu her durumda, lisans verenler, bu üretim tesislerinde daha iyi koþullar elde edilmesine dönük ilerleme saðlamakta merkezi bir rol oynamýþlardýr.

WRC, lisans verenleri, kalmak ve sorunlu fabrikalardaki ihlalleri düzeltmek için kuvvetle cesaretlendirmektedir. WRC, bir fabrikadan "iliþkiyi kesip kaçmayý", bir lisans verenin sorumluluklarýndan ciddi bir kaçýþ olarak görmektedir. Lisans verenler, kolejlerin ve üniversitelerin, bir "iliþkiyi kes ve kaç" yaklaþýmýný kabul etmeyeceklerini anladýklarýnda, sorunlarý çözmek için güçlü bir teþvike sahip olacaklardýr.

WRC'nin yönetim yapýsý nedir?


WRC, üniversite yönetimlerinden Üniversite Komitesi tarafýndan seçilmiþ beþ temsilciden, United Students Against Sweatshops (Ter Atölyelerine Karþý Birleþik ýðrenciler)’dan beþ temsilci ve WRC Danýþma Konseyi'nden beþ temsilciden oluþan 15 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafýndan yönetilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, her bileþen grup tarafýndan sabit dönemler için seçilmektedir.

WRC yönetim kurulunda, endüstriden temsilci yoktur. WRC, hazýr giyim endüstrisinin kendisinden baðýmsýz olarak çalýþan gözlem kuruluþlarýnýn oynayacaðý önemli bir rol olduðuna inanmaktadýr. Bu nedenle WRC, örgütsel yönetim ve fon bakýmlarýndan lisans verenlerden baðýmsýzlýðýný korumaya ve lisans verenlerle, çalýþmalarýmýzýn seyri içinde yapýcý bir diyalog ve iþbirliði kurmaya karar vermiþtir.

Daha fazla bilgi için WRC web sitesini ziyaret edin http://www.workersrights.org/

             
 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved