Belgeler:

 

 
Haberler:

Güncel:

 
  • JO-IN Projesi Sonuç Konferansý 11 Aralýk’ta ýstanbul’da toplanacak
  • JO-IN ýyileþtirme Süreci’nde Yaz döneminde kaydedilen ilerlemeler
  • ýrgütlenme ýzgürlüðü “Eðitimi”, Eylül’de Danýþma içerisinde baþlýyor 
  • “Yaþam Ücreti” konusu: JO-IN Ücret Merdiveni daha da geliþtirilecek
  • JO-IN Yeniden Deðerlendirmeleri Kasým’da yapýlacak  
  •  “JO-IN’in Geleceði” tartýþmasý
 
 
 
 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved
Hosting Provider and Programming Pronsa