HABERLER
Türkiye'deki Jo-In Projesi Hakkýnda Kýsa ve Güncel Bilgiler
ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

 

 

Ocak 2007: JO-IN Deðerlendirmeleri sonuçlandý; Türkiye Yerel Çalýþma Grubu bulgularý gözden geçirmek amacýyla bir araya geldi.

JO-IN 2006 yýlý Kasým ayýnda baþlayan (bkz. Aralýk güncellemesi) iþyeri deðerlendirmesi, 2007 yýlý Ocak ayý sonlarýnda tamamlandý. Aþaðýdaki kategorilerde toplanan 56 göstergeye göre markalara mal tedarik eden fabrikalarý deðerlendiren bir sentez raporu hazýrlandý (katýlýmcýlarýn isteði üzerine gizliliði korumak için kodlandý):

1.      Deðerlendirme süreciyle ilgili bilgiler

2.      Deðerlendirilen iþyerlerinin bazý anahtar özellikleri

3.      Temsil ve geliþtirme sistemleri dahil iþgücünün belirli anahtar özellikleri

4.      Deðerlendirilen iþyerlerinde denetimlerin (audit) tarihçesi ve sonuçlarý

5.      Ücretler ve gelirle ilgili konular

6.      Çalýþma saatleri

7.      ýrgütlenme özgürlüðü meseleleri

Türkiye Yerel Çalýþma Grubu (YÇG), bulgularý gözden geçirmek ve tartýþmak amacýyla ýTKýB'de 30 Ocak'ta toplandý. Toplantý sonunda YÇG bulgularýn hiçbir "sürpriz" içermediði sonucuna vardý, yani bulgularýn, belli baþlý markalara yönelik çalýþan Türkiye giyim sektörü üretim zincirindeki mevcut durumu doðru bir þekilde yansýttýðý görüldü.

JO-IN bu deðerlendirmelerin bir denetleme (audit) olmadýðýna dikkat çekti. Söz konusu deðerlendirmeler, genel bir durum tespiti olarak, Proje'nin bir sonraki aþamasý olan ýyileþtirmeler (Remediations) için bir bilgi zemini meydana getirmek amacýyla yapýlmýþtýr. JO-IN sürecinde kritik ölçüt, katýlýmcý firmalarýn diðer JO-IN mensuplarýyla iþbirliði yaparak saðladýklarý fiili iyileþmeler ve iyileþmeye yönelik gösterdikleri iyi niyetli çabalardýr.

Þubat 2007: JO-IN Yönetim Kurulu ile Türkiye Yerel Çalýþma Grubunun ýstanbul'da yaptýðý ilk ortak toplantý

7 Þubat'ta JO-IN Yönetim Kurulu ile JO-IN Türkiye Yerel Çalýþma Grubu ilk ortak toplantýsýný ýstanbul'da yaptý. Toplantýya JO-IN'in ilgili bütün taraflarý katýldý. Toplantýnýn odak noktasý, Proje'nin Deðerlendirme Aþamasý'nýn sonuçlarýnýn birlikte gözden geçirilmesi ve planlanan bir sonraki Aþama'nýn, yani ýyileþtirmeler Aþamasý'nýn tartýþýlmasýydý.

YÇG tartýþma için geleneksel dört alt-gruba (Tedarikçi Firmalar, Markalar, ýþçi ýrgütleri/STK'lar, Devlet) ayrýldý ve masaya dönerken JO-IN'in yeni Aþama'ya nasýl yaklaþmasý gerektiði konusunda görüþlerini aktardýlar. Masaya sunulan temel görüþler þunlarý kapsýyordu:

§          ýþçi örgütleri/STK'lar JO-IN süreçlerine kendilerine daha geniþ katýlým olanaðý tanýnmasý ýsrarla talep ettiler. Onlara göre, bugüne kadarki JO-IN'in izlediði yöntemler son derece yetersiz olmuþtu.

§          Tedarikçi firmalar, JO-IN'in örgütlenme özgürlüðüne daha fazla açýklýk getirmesini istediler: Bu ifade tam olarak ne anlama geliyordu?

§          Markalar, "sürdürülebilir" bir Türkiye'de-faaliyet-gösteren-JO-IN oluþturulmasýný talep ettiler, ancak böylece Proje sýrasýnda kurulan iliþkilerin daha sonra da devam ettirilebileceðini öne sürdüler.

§         Dýþ Ticaret Departmanlýðý temsilcisi, JO-IN'den çeþitli taraflarýn ticarete daha fazla odaklandýðý bir makro-çýktý sunmasýný önerdi. Ona göre, JO-IN ayrýca bir sonraki Projesi'nde Çin'e gidip o ülkedeki Sosyal Standartlarý iyileþtirmeye yönelik çalýþma yapmayý düþünmeliydi.

JO-IN de, ýyileþtirmeler aþamasý için "yol haritasý"nda (JO-IN Yönetim Kurulu'nun ertesi günkü toplantýsýnýn ana gündem maddesi buydu) YÇG'nin sunduðu çeþitli fikirlerin ciddi þekilde dikkate alýnacaðýný bildirdi.

JO-IN Yönetim Kurulu Proje'nin Nihaî Aþamasý için "yol haritasý" belirledi

8 Þubat'ta ýstanbul'da toplanan JO-IN Yönetim Kurulu, 2006 yýlý Eylül ayýndan beri YÇG'nun gösterdiði geliþmeleri olumlu gördüðünü açýkladý ve bundan böyle YÇG ile daha yakýn iþbirliði içinde gerekliliðini kaydetti. Yönetim Kurulu, önceki gün YÇG'nin dile getirdiði yaklaþýmlarýn birçoðunu onayladý ve 2007 yýlý için çizilen "yol haritasý"nda YÇG önerilerinin birçoðuna yer verdi.

Belirlenen "yol haritasý"nýn ana unsurlarý þunlardý:

§         Sürdürülebilirliði saðlamak amacýyla Proje içinde hem mikro hem de makro odaklý çalýþma ihtiyacýnýn kabulü. Böylece Proje, katýlýmcý tedarikçi firmalarda iyileþtirmeler konusuna yönelik olmakla kalmayacak, ayný zamanda iþyeri düzeyindeki sorunlarýn "kök nedenleri" olan daha geniþ kapsamlý meselelerle YÇG'nin ilgilenmesine olanak verecek.

§         Bir sonraki ýyileþtirmeler Aþamasý için mutabakat saðlamaya yönelik bir yaklaþým. Bunun için, YÇG'nin iþçi örgütü/STK alt-grubunun görüþlerinin düzenli bir þekilde alýnmasýna özen gösterilecek.

§         Daha iyi endüstri iliþkileri, daha yüksek tedarikçi firma kapasitesi ve genel olarak daha yüksek verimlilik arasýndaki baðlantýlar üzerinde durularak örgütlenme özgürlüðü konusuna iliþkin yaklaþýmlarýn açýklýða kavuþturulacaðý, 15 Mayýs'ta toplanacak bir Uluslararasý Konferans.

§         JO-IN'in giyim sektörü taþeron sisteminin dinamiklerine iliþkin araþtýrmasýnýn sürdürülmesi ve 2007 yýlý Nisan ayýna kadar tamamlanmasý. Bu konuyu odak alan ikinci bir araþtýrmanýn baþlatýlmasý: Türkiye'de giyim sektöründe sýkýntý ve þikâyetlerin deðerlendirilme zincirinin iþçilerin sorunlarýný dile getirmesi açýsýndan taþýdýðý nitelikler ve etkililiði ve bunun altý JO-IN kurucu örgütünün belirlediði karþýlýk sistemleriyle karþýlaþtýrýlmasý.

JO-IN Uluslararasý Danýþma Paneli (UDP) ilk kez toplanýyor

20 Þubat'ta JO-IN UDP ilk tele-konferansýný yapýyor. Uzun zamandýr beklenen bu konferans, dört "taraf"ýn uluslar arasý temsilcilerini bir araya getiriyor: Markalar, küresel STK'lar, küresel ýþçi Sendikalarý örgütleri ve Giyim Sektörü tedarikçi firmalarý. Konferansta þu konular üzerinde durulacak:

1. Sosyal standartlarýn izlenmesi ve geliþtirilmesinde mevcut uluslar arasý trendler/deðiþimler nelerdir ve bunlar Türkiye'deki JO-IN Projesi'ni nasýl etkiler,

2. Türkiye'de JO-IN Projesi'nden çýkan derslerden, þu anda ve Proje Aralýk 2007'de tamamlandýktan sonra küresel ölçekte nasýl yararlanýlabilir.

JO-IN'in ýstanbul bürosunun çaðrýsýný Nike, Marks and Spencer (markalar); Uluslar arasý Tekstil, Giyim ve Deri ýþçileri Federasyonu, Uluslar arasý ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (uluslar arasý iþçi örgütleri) ve Oxfam, Maquila Solidarity (küresel STK'lar) karþýlýk verdi. Tedarikçi firmalarý adýna IAF'e (Uluslar arasý Hazýr Giyim Federasyonu) davet edildi, ama henüz davete karþýlýk verilmedi.

 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved