ýRGÜTLENME ýZGÜRLÜÜ KONUSUNDA JO-IN AYDINLATICI BEYANI

 

 

14 ve 16 Mayýs'ta ýstanbul'da toplanan JO-IN Yönetim Kurulu, Türkiye'deki JO-IN Projesinin kilit odak alanlarýndan biri olan ýrgütlenme ýzgürlüðü konusuna yoðunlaþtý.

 

JO-IN'in 15 Mayýs'ta, Boðaziçi Üniversitesi'ndeki Uluslararasý Danýþma Toplantýsý sýrasýnda uluslararasý ve yerel paydaþlarla resmi ve gayrý resmi görüþmeleri gözen geçiren Yönetim Kurulu, ýrgütlenme ýzgürlüðü konusunda birçok yanlýþ anlama bulunduðu ve daha fazla bilgi verilmesi ve sistematik eðitim yapýlmasý yolunda birçok çaðrý olduðu sonucuna vardý.

 

ýrgütlenme ýzgürlüðü konusunda eðitim meselesi, Türkiye Projesi'nin mevcut ýyileþtirme Aþamasý sýrasýnda JO-IN tarafýndan ele alýnacak. Bununla birlikte, JO-IN Yönetim Kurulu, JO-IN Projesindeki Türk paydaþlarýn dikkatini, aþaðýdaki hususlara olabildiðince erkenden çekmeyi önemli görmektedir:

 

  1. ýþçilerin çýkarlarýný temsil etmek için iþverenler tarafýndan kurulan iþyeri komiteleri, ýrgütlenme ýzgürlüðü konusundaki ILO Standardýnýn asgari gerekleriyle uyuþmamaktadýr.

 

  1. 'JO-IN, iþverenlerden, kendi iþçilerinin sendikalara katýlmasýný saðlamalarýný beklemektedir', beyaný tümüyle yanlýþtýr. ýþverenlerin kendi iþçilerini örgütlenmeye * veya örgütlenmemeye zorlamalarý, ILO ýrgütlenme ýzgürlüðü Standardý'na aykýrýdýr.

 

JO-IN, bazý JO-IN katýlýmcýsý tedarikçilerin, iþçi komiteleri kurma niyetlerine iliþkin göstergeler kaydetmiþtir. Bazý tedarikçiler bunu zaten yapmýþlardýr. Fakat yýllara dayanan Uluslararasý deneyimler, bu tür komitelerin, ýrgütlenme ýzgürlüðüne yardým etmek yerine, engellemeye meylettiklerini göstermektedir. 

 

Bu nedenle JO-IN, bu tür komitelerin iþverenler tarafýndan kurulmamasýný kuvvetle tavsiye etmektedir.

 

ILO ýrgütlenme ýzgürlüðü Standardý bakýmýndan iþçi temsilciliðinin doðru þekilde ele alýnmasý ve iþçi temsilciliði sistemlerinin doðru bir yapýya kavuþmasý, tüm Paydaþlarý içeren mevcut JO-IN ýyileþtirme Aþamasý tartýþmalarýndan ortaya çýkacak, kabul edilmiþ her tür eðitim programýnýn çekirdek bir unsurunu oluþturacaktýr. 

 

 

 

JO-IN Türkiye Ofisi Tarafýndan Yayýmlanmýþtýr

29 Mayýs 2007* ýþçilerin çoðunluðunun örgütlenmeyi seçtiði durumlarda tek tek iþçilerin 'örgütlenmeme hakký' sorunu (yani demokratik çoðunluk yönetiminin, bireysel haklarý ve azýnlýk haklarýný ne ölçüde etkileyeceði meselesi), ILO çerçevesinde tartýþýlmaya devam etmektedir.

 

2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved