HABERLER
Türkiye'deki Jo-In Projesi Hakkýnda Güncel Bilgiler

 

 

JO-IN Yönetim Kurulu, Proje'nin son aþamalarýný planlýyor

 

14 ve 16 Mayýs'ta ýstanbul'da toplanan ve çalýþmalarýný 7 Haziran'da Amsterdam'da sonuçlandýran JO-IN Yönetim Kurulu, 2007 yýlý sonunda bitecek Türkiye'deki JO-IN Projesi'nin son aþamalarý için bir dizi karar aldý. Alýnan kilit kararlar þöyleydi:

 

1. JO-IN 'iyileþtirmeleri' için genel yaklaþým (yani JO-IN Deðerlendirmelerinde saptanan gerekli iyileþtirme alanlarýný ele alma süreci) ve Projeye katýlan tedarikçiler için özgül uygulama önerileri onaylandý. Burada dikkat çeken þey, "iyileþtirmelerin" odaðýný 3 kategori þeklinde sýralayarak, hem anlýk sorunlarýn, hem de altta yatan sorunlarýn iyileþtirilmesini saðlama yaklaþýmýdýr:

          -  yasal asgari ücrete uymamak gibi "esaslarý" düzeltmek;

          -  kuþku ve korkudan oluþan olumsuz bir iþyeri "iklimi" üreten ýrgütlenme ýzgürlüðü boþluðunu ele almak

          -  düþük ücret ve aþýrý fazla mesainin altýnda yatan nedenleri (örn. zayýf üretim ve planlama sistemleri) ele almak  

 

2. ýrgütlenme ýzgürlüðü (ýý) konusuna, Proje'nin son 6 ayýnda özel dikkat gösterilecek, çünkü Türkiye'de mevcut ýý boþluðu, sürdürülebilir fabrika içi çözümlere ulaþýlmasýný güçleþtirmekte ve dýþ denetçilere aþýrý baðýmlýlýk yaratmaktadýr.

 

3. JO-IN'in Ücretler ve Çalýþma Saatlerine odaklanmasý sürecek ve JO-IN Ücret Merdiveni (JO-IN'in soyut bir Yaþama Ücreti tartýþmasýnýn ötesine geçmek için geliþtirdiði pratik yanýt) daha da araþtýrýlacak ve geliþtirilecek.

 

4. Aralýk 2006 ve Ocak 2007'de yürütülen JO-IN Deðerlendirmeleri gözden geçirilerek, Proje'nin bu önemli aþamasýnda JO-IN'in benimsediði yaklaþýmdan alýnan dersler deðerlendirilecek.

 

5. Mevcut JO-IN iyileþtirme süreçlerinin ve Türkiye Yerel Çalýþma Grubu'nun önemli çok paydaþlý iþlevlerinin, Aralýk 2007 sonrasýnda da devam etmesi saðlanacak. Proje, bazý JO-IN süreçleri tamamlanmadýðý halde sona ereceði için, 2008'de devama yönelik düzenlemelere ihtiyaç olacak.   

 

6. Araþtýrma Alt Projeleri ve Gelecekteki Toplantýlar: JO-IN'in 2 araþtýrma alt projesinin (Türk Hazýr Giyim Sektöründe Fasonculuk ve Türkiye'de ýþçilerin Baþvurabileceði Þikayet Sistemleri) raporlarý önümüzdeki aylarda yayýmlanacak. Araþtýrma sonuçlarý, öngörülen aþaðýdaki toplantýlara kanalize edilecek:  Aralýk 2007 baþýnda yapýlmasý öngörülen JO-IN sonuç konferansý ve 2008 yýlý için Türkiye'de çalýþmalara devam edilmesine yönelik düzenlemelerin tartýþýlacaðý Türkiye Yerel Çalýþma Grubu toplantýsý.

 

JO-IN Uluslararasý Danýþma Paneli (UDP), JO-IN Yönetim Kurulu ile birlikte toplandý

 

14 Mayýs'ta, UDP, JO-IN Yönetimi Kurulu ile ilk ortak toplantýsýný düzenledi ve  sadece JO-IN'in Türkiye'deki Projesi için deðil, fakat Türkiye'nin ötesinde iþçi haklarýnýn global gerçekliði için de  önemli olan anahtar sorulara iliþkin deðerli bir tartýþmaya kendi geniþ, birleþik deneyimini kattý. Ele alýnan kilit gündem maddeleri þöyleydi:

 

1. ýyileþtirmeler

ýþçi haklarýnýn iyileþtirilmesinin derinliðini / sürdürülebilirliðini nasýl artýrabiliriz?

"ýklim" sorununu, (yani birçok "uyum" sorunun altýnda yatan ýý yokluðunu) nasýl ele alabiliriz?

 

2. Denetimler

Aþaðýdaki konulardaki geliþmeler nelerdir?

-          Denetim Kalitesi

-          ýyi Denetimler yapma kapasitesi

3. Davranýþ Kurallarý

JO-IN'in çalýþmalarýna baþladýðý 2003 yýlýndan beri dünyada davranýþ kurallarý konusunda neler deðiþti?

JO-IN Davranýþ Kurallarý'nda kat edilen mesafe nedir?

 

4. JO-IN'den çýkan dersler

JO-IN Projesi'nden ortaya çýkan ve "global olarak" kullanýlabilecek dersler nelerdir?

Daha fazla MSI iþbirliði olmalý mý? Olmalýysa, bunun almasý gereken biçim nedir?

Pozitif JO-IN "yerel çalýþma grubu" geliþmesi nasýl daha da öteye taþýnabilir?

 

Bu konularýn birçoðu, JO-IN Uluslararasý Danýþma Konferansý'nda (aþaðýdaki baþlýða bakýnýz) yeniden ortaya çýktý.

 

 

JO-IN Uluslararasý Danýþma/Konferans, ýstanbul,  15 Mayýs 2007

 

Ekim 2005'ten beri JO-IN'in geniþ yerel ve uluslararasý paydaþlarýný ilk kez bir araya getiren bu etkinlik,  ýstanbul'da, Boðaziçi Üniversitesi'nin tarihi kütüphane binasýnda, Üniversite'nin ýktisat Bölümü'nün davetiyle gerçekleþti.

 

Günün ana vurgusu, global tedarik zincirindeki tüm paydaþlarýn, iþçi haklarýný gözetmek için kendilerine düþen sorumluluðu tam olarak üstlenmelerine yönelikti.

 

Yapýlan tartýþmalarýn özet bir raporu þu adreste bulunabilir:  JO-IN Uluslararasý Danýþma Toplantýsý

                     

JO-IN, ýrgütlenme ýzgürlüðü Konusunda Tavsiye Yayýmladý

.

Mayýs ayýndaki tüm JO-IN toplantýlarýnda katýlýmcýlar zamanlarýnýn önemli bir bölümünü,  ýrgütlenme ýzgürlüðü temel konusuna harcadý.

JO-IN Yönetim Kurulu, 16 Mayýs'taki toplantýsýnda önceki günlerde bu konuda yapýlan resmi ve gayrý resmi toplantýlarýn sonuçlarýný gözden geçirerek, olaðandýþý bir adým attý ve yerel paydaþlar arasýnda yaygýn olduðu görülen belli yanlýþ anlamalarý ele almak için bu konuda paydaþlara bir Tavsiye gönderme karar aldý.

 

Tavsiye'de özet olarak, iþverenlerin iþçileri temsil etmek için   komite kurma inisiyatifini üstlenmeleriyle ýý konusundaki ILO standartlarýnýn karþýlanmýþ olmayacaðýný belirtiyordu. Ayrýca iþverenlerin kendi iþçilerine bir sendikaya katýlma talimatý vermeleriyle de ILO ýý standardýnýn karþýlanmayacaðý belirtiliyordu.

 

Tavsiyenin tam metni için bkz.:  ýrgütlenme ýzgürlüðü Konusunda JO-IN Aydýnlatýcý Beyaný

 

 

JO-IN iyileþtirme süreci Haziran'da da devam etti

 

Haziran ayý boyunca, JO-IN Türkiye personeli, Pilot projeye katýlan Türk üreticilerle yoðun 1'e 1 görüþmelerini sürdürdü. JO-IN, zorluk yaratan ýrgütlenme ýzgürlüðü konusunu, yönetimi, süpervizörleri, iþçi temsilcilerini (mevcut olduklarý yerlerde) ve iþçileri hedefleyen sistematik bir ýý eðitimine ihtiyaç olduðunu katýlýmcýlara önererek ele aldý. JO-IN, önümüzdeki aylarda, Türk paydaþlarýn aktif iþbirliðiyle bir eðitim paketini geliþtirmeyi önerdi. Buna þimdiye kadar alýnan yanýtlar olumludur ve Proje sonuna yaklaþýrken yenilikçi ve katýlýmcý bir geliþme dönemine iþaret etmektedir.

 
 

2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved