HABERLER
Türkiye'deki Jo-In Projesi ile ilgili Güncellenmiþ Bilgiler

 

Türkiye Yerel Çalýþma Grubu 15 Kasým'da toplandý; fabrika deðerlendirmeleri aþamasýný baþlattý

  Eylül sonundaki ilk toplantýnýn yarattýðý ivmeyle birlikte JO-IN Türkiye Yerel Çalýþma Grubu ( YÇG) 15 Kasým'da ýstanbul Dedeman Otel'de biraraya geldi. Katýlýmcýlar, görevine atandýktan sonraki ilk YÇG toplantýsýna katýlan JO-IN'in yeni Uluslararasý Proje Müdürü Mike Murphy'e Türkiye ve Proje' ye hoþgeldin dileklerini iletip memnuniyetlerini belirttiler.

Eylül ayýndaki toplantýda YÇG toplantý baþkanýnýn YÇG'nda temsil edilen deðiþik ilgi gruplarý arasýndan ( örn. tedarikçiler, markalar, emek kesimi, STK'lar vs. ) dönüþümlü olarak seçileceði kararlaþtýrýlmýþtý. Bu doðrultuda Kasým ayý toplantýsýnýn baþkanlýðýna Türk Giyim Sanayicileri Derneði'nden Lebib Mýsýrlý seçildi.

Toplantýnýn ana amacý YÇG'nu JO-IN Projesi'nin kilit bir bileþeni olarak konsolide etmek, JO-IN fabrika deðerlendirmelerinin ( bakýnýz 2. madde ) pürüzsüz bir þekilde baþlamasýný saðlamak, ve Ocak 2007'nin sonunda tartýþýlmaya hazýr olmak üzere deðerlendirme sonuçlarýnýn ne þekilde ele alýnacaðýna dair planlar yapmaktý. Maksat, YÇG alt gruplarýnýn ( örn. ilgi gruplarý ), 30 Ocak tarihinde gerçekleþtirilecek olan YÇG genel toplantýsýndan önce, sonuçlarý ayrý ayrý tartýþmalarýna fýrsat vermektir.

 JO-IN Deðerlendirmecileri iþe baþladý: denemeler katýlýmcý tedarikçi fabrikalarda baþladý
 

20 Kasým'da Türkiye'deki ilk JO-IN fabrika deðerlendirmesi baþladý.  Bu, JO-IN Pilot Projesi'nin en önemli kýsmý olarak  2 ayý geçecek  bir sürede Türkiye'de yürütülmesi planlanan 6 fabrika deðerlendirmesinden biridir.  

Deðerlendirmeler JO-IN'i oluþturan  6  Çokpaydaþlý Giriþim'in iþbirliði içinde meydana getirdikleri ortak þartname ve þartnameye uygunluðu test eden taslak Protokoller ( örn. sorular )'i içeren titizlikle hazýrlanmýþ bir sürecin sonucudur. Baþlangýçta, 15 tedarikçi firmanýn  yeni þartname uyarýnca deðerlendirilmek için rýza göstermesine raðmen  bu sürecin sonunda 6 fabrika 'projede' kaldý. , Taahhütte bulunan 6 fabrikadan birinin temsilcisinin bu yüksek çekilme oranýný açýklamak için iþaret ettiði gibi: 'Bu yeni bir þey. Yeni þeyler insanlarý tedirgin eder.'  Türkiye Hazýr Giyim Endüstrisi'nden kýdemli bir gözlemci ise durumu farklý deðerlendirdi: 'Taahhütünde devam eden tedarikçiler tebrik edilmeli. Onlar JO-IN sürecine baðlýlýklarýný gösterdiler ve bir sertifikayý hakediyorlar!'

Deðerlendirmecilerin faaliyet halindeki fotoðraflarý gizliliði korumaya dikkat edilerek(katýlýmcý tedarikçiler tarafýndan istenildiði üzere) çekildi. Böylece teftiþ edilen fabrikanýn kimliði gözükmemektedir.

 

                                                      Deðerlendirmeler / Kasým 2006

 
 
 

JO-IN Türkiye ofisi Istanbul, Beyoðlu'nda açýldý

 

JO-IN Projesi kilit Deðerlendirme ve ýyileþtirme aþamalarýna geçerken, JO-IN Türkiye Proje ekibi de Beyoðlu, Istanbul'daki yeni ofisine yerleþti. Bu, bugüne kadar evden çalýþma pratiðini benimseyen JO-IN ekibi için ileri bir adým olmuþtur ve bundan böyle Proje'nin' bazý beklenmedik gecikmelerden sonra ' hedeflerinin planlanan zamaný gözeterek uygulanacaðýnýn iþaretidir.

Yönetim Kurulu baþkaný Vic Thorpe 28 Kasým'da yeni ofisi ziyaret etmiþ, personeli kutlamýþ ve merkezi olarak konumlanmýþ yeni çalýþma yerini incelemiþtir. Bu yer Yönetim Kurulu gibi küçük paydaþ gruplarý için kullanýma uygun bir toplantý odasýna sahiptir. Böylece gelecek toplantýnýn 'kendi yerimizde' yapýlmasý mümkün olacaktýr.

 

                                

 


JO-IN HAKKINDA SORULARINIZ VEYA YORUMLARINIZ MI VAR?
Jo-In'i oluþturan altý örgütten birinin üyeysiyseniz, lütfen proje Yönetim Kurulu konusunda kendi temsilcinizle temasa geçin.Veya info@jo-in.org adresine e-posta gönderin.


 
 

2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved