Belgeler ve Kaynaklar

JO-IN PAKETý

Aþaðýdaki belgeler “Jo-In Proje Paketi”ni oluþturmaktadýr. Bu paket,
Türkiye’deki Jo-In pilot projesinin politikalarýný ve yönünü kaydetmek için
projenin seyri boyunca geliþtirilmiþ olan belgeler takýmýdýr.

Bu belgeler, proje paydaþlarýyla (yani katýlýmcý markalar ve fabrikalar, ilgili
devlet kurumlarý, yerel ve uluslararasý sendikalar, yerel ve uluslararasý
STK’lar) gerçeklestirilen danýþmalara dayanmaktadýr.

Jo-In Deneme Projesi Tasarim Taslagi - 01.06.06
Jo-In Paydas Katilim Kýlavuzu
Jo-In Anlaþmazlýk Çözme Prosedürü
Jo-In Yasama Ucreti Aciklayici Metin
Jo-In Bilgi Protokolu
Jo-In Gizlilik Sozlesmesi - deðerlendirmeciler
Jo-In ve Alýcý Þirketler Arasýnda Katýlým Þartlarý
Jo-In ve Tedarikçi Þirketler Arasýnda Katýlým Þartlarý
Fabrikalara mektup - 24.05.06
Jo-In Taslak ýþ Uygulamasý Þartnamesi
Tedarikçi Þirketler için Jo-In Deðerlendirme Protokolleri Rehberi 18-09-2006
Jo-In Yerel Çalýþma grubu ýþ Tanýmý 18-09-2006
Jo-In UDP ýþ Tanýmý Taslaðý

JO-IN ARAÞTIRMALARI

 Türk Hazýr Giyim Endüstrisinde Çalýþma Koþullarý ve Sosyal Denetim Hakkýnda ArkaPlan Çalýþmasý
Download PDFTürkiye Hazýr Giyim ve Tekstil Sektöründe Ücretler
Download PDFTürkiye Hazr Giyim Endüstrisinde Fazla mesai ve Aþýrý Fazla mesai

       Diðer:

                 Download PDFVariations in codes of conduct
                 Download PDF Wages in the Apparel Industry: What constitutes a Decent Standard
JO-IN FORUMLARI VE TOPLANTILARI

Download PDF 3 Ekim 05 Paydaþlarla Seminer Notlarý
Download PDFTürkiye'deki Taraflarla Gerçekletirilen Görüþmeler Üzerine Rapor , Kasým 2004
Download PDFMIT Raporu / Jo-In Forumu, 11-12 Temmuz 2005
Download PDF Jo-In Raporu / Türkiye'de Faaliyet gösteren sosyal denetçiler ILO Teknik Toplantýsý - 18 Mayýs 2005
JO-IN MSI (Çok Paydaþlý Giriþimler) EŠýTýMý


 Jo-In Eðitimi PPT - Modül 1 - 7.16.06
Jo-In Eðitimi PPT - Modül 2 - 7.16.06
Download PDFHypothetical Scenarios
Download PDFJo-In MSI Egitim Semineri Raporu - 2006

         Eðitim Paketi

                
Download PDFÞikayetler / Anlaþmazlýk Çözme Mekanizmalarý
                     Download PDFÜye Firma ve Markalarýn Listesi

 JO-IN ARA RAPORU

 Jo-In Ara Raporu


FAYDALI LINKLER

Aþaðýdaki linkler Kurumsal Sorumluluk ve ýþci Haklarýyla ilgili alanlarda deðiþik konular üzerine baþlýca bilgiler saðlarlar. Bu bölümde önermek istediðiniz faydalý linkler varsa lütfen info@jo-in.org adresine mail atmaktan çekinmeyiniz.

1. Yaþama Ücretleri:

http://www.fairlabor.org/all/resources/livingwage/
http://www.fairlabor.org/all/resources/livingwage/report.html
http://www.fairlabor.org/all/resources/livingwage/resources.html.
http://www.umass.edu/peri/programs/labormarkets/labormarkets.htm/
http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/2000/06/livwage/index.shtml
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=710&parentID=540&grandparentID=4&nodeID=1

 

 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved