Hakkýmýzda

Arka plan

Davranýþ Kurallarý, küresel tedarik zincirinde çalýþma standartlarýnýn iyileþtirilmesi çabalarýnýn önemli bir parçasý olagelmiþtir. Son on yýlý aþkýn zamandýr, bu kurallar ve bunlarýn uygulanmasý için geliþtirilen sistemler çoðalmýþtýr. Markalar ve perakendeciler birçok endüstri standartýyla karþý karþýya kalmýþ ve tedarikçilerin bu sayýsýz þartname ve giriþimle kafasý karýþmýþtýr. Yerel örgütler, çeþitli giriþimlerin zamanlarýný talep etmelerinden yorulmuþlardýr. Bu karýþýklýðý ele almak için daha iyi bir koordinasyon ve iþbirliði þarttýr. Ayrýca, gönüllü davranýþ kurallarýnýn daha iyi çalýþma koþullarý yaratmaya katký saðlamasýna yönelik ortak bir anlayýþ geliþtirmek de önem taþýmaktadýr.


Ortak Giriþim ( Jo-In ), anahtar örgütlerin davranýþ kuralý/ þartname uygulamasýnýn ve/veya yürütülmesinin deðiþik yönlerini ortak bir programda biraraya getiren ilk çabadýr. Bu örgütler: Clean Clothes Campaign ( Temiz Giysi Kampanyasý ), Ethical Trading Initiative ( Etik Ticaret Giriþimi ), Fair Labour Association ( Adil Çalýþma Derneði ), Fair Wear Foundation ( Adil Giyim Vakfý ), Social Accountability International ( Sosyal Sorumluluk Enternasyonali ) ve  Workers Rights Consortium ( ýþçi Haklarý Konsorsiyumu ) (“örgütler”). Bu örgütlerden herbiri küresel tedarik zincirinde çalýþma koþullarýný iyileþtirmek için yürütülen küresel çabanýn içindedirler.  ýrgütlerin hepsi,  uygulama devletleri, sendikalarý, iþ veren örgütlerini ve sivil toplumu içeren geniþ bir alaný kapsarsa,  davranýþ kurallarýnýn bu çabaya etkili ve güvenilir bir katký saðlayacaðýna inanmaktadýrlar.  

Daha fazlasý için bakýnýz Jo-In'i Oluþturan ýrgütler.
 

Ortak Giriþim’in amaçlarý

Ortak Giriþim’in amaçlarý þunlardýr:

  • iþçilerin ve ailelerinin yaþam koþullarýný iyileþtirmek için kaynaklarýn olabilecek en verimli þekilde yönlendirilmesini saðlayarak, çok paydaþlý örgütlerin davranýþ kurallarýnýn uygulanmasý ve yürütülmesine olan etkisini ve etkinliðini arttýrmak;
     
  • örgütler arasýnda daha yakýn iþbirliði olanaklarýný araþtýrmak;
     
  • küresel tedarik zincirinde hangi gönüllü çalýþma pratiði kurallarýnýn en iyi iþyeri koþullarýna katký saðlayacaðýný ortak öðrenme yoluyla paylaþmak 

Ortak Giriþim’in Projeleri

Lütfen bakýnýz Türkiye Pilot Projesi.
 

Fon Temini ve Yönetim

Proje, Avrupa Komisyonu’ndan (DG ýstihdam ) ve Birleþik Devletler Eyalet departmanýndan, ICCO’dan ( Interchuch Organisation for Development Co-operation), ayný zamanda bir miktar da projede bulunan iki markadan fon almaktadýr. Uluslararasý Yönetim Kurulu , bir baðýmsýz Baþkan olmak üzere 6 örgütün temsilcilerinden oluþur, düzenli olarak telefon konferans görüþmesinde bulunur ve yýlda iki kez bir strateji belirlemek, polikaya yönelik kararlar almak ve süreci deðerlendirmek için toplanýr. Jo-In Yönetim Yapýsýna bütünlüklü bir bakýþ için lütfen aþaðýdaki linki týklayýnýz.

 

 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved